พม่า มัณฑะเลย์-พุกาม 12-15 มี.ค.63 | BASSCAMP adventure

พม่า มัณฑะเลย์-พุกาม 12-15 มี.ค.63
แอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD 244 และเที่ยวบิน FD 245

-12 มีค.63 มัณฑะเลย์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ - วิหารชเวนันดอร์ - ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์
-13 มีค.63 มัณฑะเลย์ - สะพานไม้อูเบง - พุกาม - ชมวิวทะเลเจดีย์ที่เจดีย์ชเวสันดอร์
-14 มีค.63วัดอนันดา - วิหารธรรมยันจี - เจดีย์ชเวสิกอง - มัณฑะเลย์
-15 มีค.63มัณฑะเลย์ – ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-ดอนเมือง

ตารางการเดินทาง

ทางเราบริการจองตั๋วเครื่องบินให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และลูกค้าจ่ายตามราคาจริง ในวันที่จองตั๋ว รวมทั้งบริการจัดการเรื่องวีซ่า ค่าใช้จ่ายตามจริง


การจองทริป

โอนเงินมัดจำท่านละ 6,000 บาท(ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนไม่เกิน 15 วันก่อนวันเดินทาง

หมายเลขบัญชีธนาคารไทยพานิชณ์ (SCB) 3652027286 ออมทรัพย์ สาขาเซนทรัลรัตนาธิเบศร์ ชื่อบัญชี นาย นิพนธ์ บุญแช่ม

หมายเลขบัญชีธนาคารทหารไทย (TMB) 2392210445ออมทรัพย์ สาขาโลตัสศรีนครินทร์ ชื่อบัญชี นาย นิพนธ์ บุญแช่ม

หมายเลขบัญชีธนาคารกสิกรไทย 5852014514 ออมทรัพย์ สาขาโลตัสศรีนครินทร์ ชื่อบัญชี นาย นิพนธ์ บุญแช่ม


วันแรก (12 มีค.63)
       08.30 พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง พนักงานต้อนรับ เช๊คอินสัมภาระให้เรียบร้อย ด้วยสายการบิน Air asia เช็คอิน โหลดสัมภาระ เตรียมตัวบิน เวลา 11.10 น. สายการบินแอเอเชียร์ เที่ยวบิน FD244
       12.25 ถึงสนามบินมัณฑะเลย์ ผ่าน ตม. รับกระเป๋า สัมภาระ พบคนขับรถรับที่สนามบิน
พาท่านรับประมทานอาหารมื้อเที่ยง
       13.30 นำท่านชม วัดชเวนันดอร์ ชมอาคารไม้สักทองสลักเสลาด้วยลวดลายที่งามวิจิตร อาคารนี้เคยเป็นพระตำหนักที่ประทับของพระเจ้า มินดง เมื่อสิ้นพระชนม์ลงแล้ว พระเจ้าทีบอ (กษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่า) ได้รื้อมาถวายวัดภายในอาคารยังตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเล่าเรื่องมหาชาดก 10 ชาติ ที่ยังคงความสมบูรณ์มากที่สุด
       15.00 นำท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ สร้างโดยพระเจ้ามินดง เป็นอาคารไม้ตกแต่งด้วยปูนปั้นมีระเบียงรอบถึง 5 ชั้น แตกต่างจากวัดอื่นๆต่อมาถูกไฟไหม้หมด ขณะนี้ทางการพม่าได้ก่อสร้างขึ้นมาใหม่ในรูปแบบเดิม ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ สร้างขึ้นเมื่อย้ายราชธานีมาจากอมรปุระ เป็นพระราชวังขนาดใหญ่มีประตูเข้าถึง 12 ประตู ตัวพระราชวังเป็นหมู่อาคารไม้และตึก ประกอบด้วยท้องพระโรงพระที่นั่ง และตำหนักต่างๆ ทั้งหมดถูกไฟไหม้เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ปัจจุบันทางการพม่าได้จำลองขึ้นใหม่อีกครั้งบนฐานเดิม
       16.00 นำท่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเก่าของพม่าที่ ภูเขามัณฑะเลย์ จุดชมวิวชมพระอาทิตย์ตก
       19.00 พาท่านรับประทานอาหารมื้อเย็น
       20.00 พาท่านเข้าที่พักเมืองพุกาม โรงแรมห้องละ 2 ท่าน
วันที่สอง (13 มีค.63.)
       06.00 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เช๊คเอาท์
       08.00 นำท่านชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานที่สร้างด้วยไม้สักและยาวที่สุดในโลก ตัวสะพานนี้ทอดยาวถึง 2 กิโลเมตร ข้ามทะเลสาบตองตะมาน ของเมืองอมรปุระ
       09.00 นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองพุกาม โดยรถตู้ส่วนตัว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ท่านจะได้ชมวิวตลอดสองข้างทางที่สวยงามด้วยธรรมชาติ บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารระหว่างทาง
        ถึงพุกาม ดินแดนแห่งทะเลเจดีย์ พาท่านชมแสงยามเย็นกันที่ทุ่งทะเลเจดีย์ ชมเจดีย์เป็นร้อยๆ จากมุมสูง
       บ่าย จากนั้นชม เจดีย์ชเวสันดอร์ เชื่อกันว่าภายในบรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้าและยังมีรูปปั้นเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาฮินดูตั้งอยู่บริเวณลานของวิหารจึงมีชื่อเรียกแบบฮินดูว่าเจดีย์กาเนชา จากบริเวณนี้ท่านสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า และเจดีย์น้อยใหญ่ ที่ตั้งอยู่รายรอบจนได้สมญานามว่า “ป่าทะเลเจดีย์” ให้ท่านเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัยหรือจุดชมพระอาทิตย์ตก ทะเลเจดีย์
ช่วงค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พาท่านเข้าที่พัก
       20.00 พาท่านเข้าที่พัก แยกย้ายกันพักผ่อน
วันที่สาม (14 มีค.63)
       05.00 ไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่จุดชมวิวทะเลเจดีย์
       06.00 พาท่านรับประทานอาหารมื้อเช้าที่โรงแรม(6)
       08.00 นำท่านชม วัดอานันดา เป็นมหาวิหารขนาดใหญ่ที่ขึ้นชื่อได้รับการยกย่องว่าเป็น “เพชรน้ำเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม” เป็นที่รู้จักเหนือวิหารทั้งหลาย สร้างโดยพระเจ้าจานสิตา เมื่อก่อนยอดพระเจดีย์ยังเป็นสีขาวเหมือนกับพระเจดีย์องค์อื่นๆของพุกาม แต่รัฐบาลพม่าได้มาทาสีทองทับเมื่อปี พ.ศ. 2533 เพื่อสมโภชการสร้างอานันทวิหารครบรอบ 900 ปี ตะวันตก
นำท่านชม วิหารธรรมมายันจี วิหารที่วัดนี้ได้ชื่อว่าใช้ความหนาแน่น ความละเอียดพิถีพิถันในการสร้างมากที่สุดในพม่าก็ว่าได้
นำท่านสักการะ เจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่า) สร้างเป็นทรงรูปสถูป แบบดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ มีลักษณ์เป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์ เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกาธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ทั้งที่เป็นธาตุจากไหปลาร้า พระนลาฎ ตลอดจนพระเขี้ยวแก้วของพระเจ้าอโนรธา ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอาณาจักรพุกาม
       12.00 รับประทานอาหารมื้อเที่ยง
       13.00 นำท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดยรถตู้ส่วนตัว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
ช่วงค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทย (ต้มยำกุ้ง) พาท่านเข้าที่พัก
วันที่สี่ (15 มีค.63)
       04.00 นำท่านร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่อง เครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ.2327พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือ วัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ. 2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองคำ จึงทำให้ทองคำเปลวที่ปิดพระละลาย เก็บเนื้อทองได้น้ำหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า โดยรอบๆระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่นำไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองมัณฑะเลย์

       12.55 เดินทางสู่ สนามบินดอนเมืองประเทศไทย ด้วยเที่ยวบิน FD245
       15.20 ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ค่าใช้จ่าย: 
12,500.00

1.ค่าที่พัก 3 คืน (โรงแรม รีสอร์ท) พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท
2.ค่ารถรับส่ง ตลอดการเดินทาง รถตู้ส่วนตัว
3.ค่าเข้าและบริการสถานที่ต่างๆตามโปรแกรม
4.ค่าบำรุงสถานที่ต่างๆ
5.ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 9 มื้อ ตามโปรแกรม
6.ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
*** ไม่รวมตั๋วเครื่องบินและวีซ่า ***

สิ่งที่ต้องเตรียม: 

1.เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัว เสื้อกันหนาว รองเท้าผ้าใบ ถุงมือ
2.พาสปอตร์ ที่มีอายุเกิน 6 เดือน ก่อนเดินทาง
3.กล้อง
4.หมวก
5.ยารักษาโรค