ชัยปุระ อัครา นครสีชมพู (Jai jaipur) อินเดีย 20-23 มีค.63 | BASSCAMP adventure

ชัยปุระ อัครา นครสีชมพู (Jai jaipur) อินเดีย 20-23 มีค.63
***สายการบินแอร์เอเชีย FD130 21.00-00.20 และ FD131 00.50-06.20

ตารางการเดินทาง

วันแรก
(20 มีค.63) สนามบินดอนเมือง–ชัยปุระ
       18.00 นัดเจอกันที่สนามบินดอนเมืองเวลา ไม่ควรมาสายนะครับ เช็คอินน์ โหลดสัมภาระขึ้นเครื่อง
       21.20 เครื่องออกมุ่งหน้าสู่สนามบินเมืองชัยปุระ
       00.20 ถึงชัยปุระ รับสัมภาระ นั่งรถเข้าที่พัก พักผ่อน
(21 มีค.63) ชัยปุระ-ฮาวา มาฮาล-ป้อมแอมเบอร์– ซิตีพาเลซ – วัดพระพิฆเนศ-อัครา
       06.00 -รับประทานอาหารมื้อเช้าที่โรงแรม
        -ฮาวา มาฮาล (HAWA MAHAL) แปลว่า พระราชวังแห่งสายลม เป็นพระราชวัง ตั้งอยู่ในเมืองชัยปุระรัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย สร้างในปีค.ศ. 1799 โดย
มหาราชาสะหวาย ประธาป สิงห์(Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลาล ชันด์อุสถัด (Lal Chand Ustad) โดย
ถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกุฏพระนารายณ์โดยมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นคือ บริเวณด้านหน้าอาคารมีหน้าบันสูงห้าชั้นและมี
ลักษณะคล้ายรังผึ้งสร้างจากหินทรายสีแดงสดฉลุหินให้เป็นช่องหน้าต่างลวดลายเล็กๆ ละเอียดยิบมีช่องหน้าต่างถึง 953 บาง
แต่ปิดไว้ด้วยหินทรายฉลุท าให้นางในฮาเร็มพระสนมที่อยู่ด้านในสามารถมองออกมาข้างนอกได้โดยที่คนภายนอกมองเข้าไป
ข้างในไม่เห็นและประโยชน์อีกอย่างคือเป็นช่องแสงและช่องลมจนเป็นที่มาของชื่อ “Palace Of Wind

-ป้อมแอมเบอร์(Amber Fort) ตั้งอยู่ที่เมืองอาเมร์ชานเมืองชัยปุระ ห่างจากเมืองชัยปุระ11 กิโลเมตร
ตั้งโดดเด่นอยู่บนผาหินเหนือทะเลสาบ สร้างโดยมหาราชา มาน สิงห์ที่1 ป้อมปราการแห่งนี้มีชื่อเสียงทางด้านสถาปัตยกรรม
ซึ่งผสมผสานกันระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุตอันเป็นเอกลักษณ์สามารถมองเห็นได้จากระยะทางไกล เนื่องจากมี
ขนาดก าแพงปราการที่ใหญ่และแน่นหนา พร้อมประตูทางเข้าหลายแห่ง ถนนที่ปูด้วยหินหลายสาย ซึ่งเมื่ออยู่บนป้อมแล้ว
สามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตาได้อย่างชัดเจน ความสวยงามของป้อมแอมเบอร์ซ่อนอยู่ภายในก าแพงเมืองที่แบ่งเป็น
ทั้งหมด 4 ชั้น (แต่ละชั้นคั่นด้วยทางเดินกว้าง) โดยภายในเป็นหมู่พระที่นั่งซึ่งสร้างจากหินทรายสีแดงและหินอ่อน หมู่พระที่นั่ง
ภายในป้อม ประกอบด้วย "ดิวัน-อิ-อัม" หรือท้องพระโรง, "ดิวัน-อิ-กัส" หรือท้องพระโรงส่วนพระองค์, "ชีชมาฮาล" (พระต าหนัก
ซึ่งเป็นห้องทรงประดับกระจกส าหรับมหาราชา) และ "จัย มานดีร์" ซึ่งเป็นต าหนักอยู่บนชั้นสอง, "อารัม บักห์" ซึ่งเป็นสวนสวย
จัดเป็นรูปดาวแฉกแบบโมกุลคั่นกลางระหว่างอาคาร และ "สุกห์นิวาส" ซึ่งเป็นพระต าหนักที่ใช้การปรับอากาศภายในพระ
ต าหนักให้เย็นลงด้วยการท าให้ลมเป่ าผ่านรางน ้าตกที่มีอยู่โดยรอบภายในพระต าหนัก ท าให้ภายในต าหนักนี้มีอากาศเย็นอยู่
เสมอ ป้อมนี้เคยเป็นที่ประทับของราชปุต มหาราชา และพระราชวงศ์ของอาเมร์ในอดีต ( พิเศษ.. รวมค่าพาหนะขึ้นไปชม
พระราชวัง โดยรถจี๊ปหรือนั่งช้างขึ้นไปชม)

-ซิตี้พาเลส (CITY PALACE) ซึ่งเดิมเป็นพระราชวังของมหาราชใจสิงห์(Jai Singh)
พระราชวัง ถูกสร้างขยายออกในสมัยหลัง ปัจจุบัน ได้รวบเป็นพิพิธภัณฑ์Sawai Man Singh Museum ประกอบด้วย 4 ส่วนที่
น่าสนใจคือ ส่วนแรกคือส่วนของพระราชวังส่วนที่สองเป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงฉลองพระองค์ของกษัตริย์และมเหสี
ซึ่งมีการตัดเย็บอย่างวิจิตร ส่วนที่สามเป็นส่วนของอาวุธ และชุดศึกสงคราม ที่จัดแสดงไว้อย่างน่าทึ่งมากมายหลายหลาก
บางชิ้น ก็เป็นอาวุธได้อย่างน่าพิศวง และส่วนที่สี่ คือส่วนของศิลปะภาพวาด รูปถ่าย และราชรถ พรมโบราณ ซึ่งได้รับการ
จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ตรงกลางอาคารมีหม้อน ้าขนาดมหึมา 2 ใบ ท าจากโลหะเงิน สูง 1.50 เมตร มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
เชื่อกันว่าเป็นหม้อน ้าที่กษัตริย์Madho Singh ได้รับมาจากงานราชาภิเษกของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 ซึ่งบรรจุน้ำจากแม่น้ำคงคา

       กลางวัน ทานอาหารมื้อเที่ยง
        -นำท่านเดินทางเข้าสู่ วัดพระพิฆเนศ Ganesh Temple (Moti Dungri) วัดพระพิฆเนศที่ชื่อเสียงโด่งดังเป็นอันดับ 1 ของเมือง
ชัยปุระ วัดนี้สร้างขึ้นโดย Seth Jai Ram Paliwal ในช่วงต้นศตวรรษที่18 ตั้งอยู่ใจกลางเมือง บริเวณเนินเขาเล็กๆ พระวิหาร
แห่งนี้เปรียบเสมือนชีวิตแห่งการค้นหาความสุขนิรันดร์ซึ่งพระพิฆเนศวรช้างหัวเทพในศาสนาฮินดูถือว่าเป็นพระเจ้าแห่งความ
เป็นมงคลปัญญา ความรู้และความมั่งคั่ง วัดพระพิฆเนศแห่งนี้เป็นที่นิยมมากที่สุดของนักท่องเที่ยวทั้งชาวอินเดียและ
ชาวต่างชาติเชิญท่านขอพรจากองค์พระพิฆเนศตามอัธยาศัย

-ออกเดินทางสู่ เมืองอัครา เมืองที่เป็น สถานที่ตั้งอนุสรณ์สถานแห่งความรัก ทัชมาฮาล และเคยเป็นศูนย์กลางปกครองของอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุล อัคระ อดีต เมืองหลวงของอินเดียในสมัยที่ยังเรียกว่า "ฮินดูสถาน" เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น ้ายมนา ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ใน รัฐอุตตรประเทศ เป็นเมืองหลวงของรัฐอุตตรประเทศ เมืองอัคระมีประชากรทั้งหมด 1,686,976 คน (ปีค.ศ. 2010) ถือเป็นหนึ่ง
ในเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในรัฐอุตตรประเทศ และอันดับที่19 ในประเทศอินเดีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30ชม.)

       เย็น ทานอาหารมื้อเย็นเข้าที่พัก (พักห้องละ 2 ท่าน)
วันที่สาม (22 มี.ค.63) อัครา– ทัชมาฮาล - อัครา ฟอร์ด – บ่อน้ำจันเบารี– ชัยปุระ
       เช้า ทานอาหารมื้อเช้าที่โรงแรม
        ทัชมาฮาล (Taj Mahal) แหล่งมรดกโลกเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ที่ส าคัญของโลก ซึ่งอนุสรณ์สถานแห่งความ
รักอันยิ่งใหญ่และอมตะของพระเจ้าชาห์จาฮันที่มีต่อพระนางมุมตัซ โดยสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1631 ต่อมาน าท่านเดินสู่ประตู
สุสานที่สลักตัวหนังสือภาษาอาระบิคที่เป็นถ้อยค าอุทิศและอาลัยต่อบุคคลอันเป็นที่รักที่จากไป และน าท่านถ่ายรูปกับลาน
น ้าพุที่มีอาคารทัชมาฮาลอยู่เบื้องหลัง แลว้นา ท่านเขา้ส่ตู วัอาคารที่สรา้งจากหินอ่อนสีขาวบริสทุ ธิ์จากเมืองมกรานะ ที่ประดับ
ลวดลายด้วยเทคนิคฝังหินสีต่างๆ ลงไปในเนื้อหิน ที่เป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่ออกแบบโดยช่างจากเปอร์เซีย

-อัคราฟอร์ด (Agra Fort) แหล่งมรดกโลก ทิ่ติดริมแม่น้ำยมุนาสร้างโดยพระเจ้าอัคบาร์มหาราชแห่งราชวงศ์โมกุล เมื่อปีค.ศ. 1565 เป็นทั้งพระราชวังที่ประทับและเป็นป้อมปราการ ต่อมาพระโอรส คือ พระเจ้าชาฮันกีร์ และพระนัดดา (โอรสของพระเจ้าชาฮันกีร์) , พระเจ้าชาห์จาฮานได้สร้างขยายต่อเติมป้อมและพระราชวังแห่งนี้อย่างใหญ่โต

       กลางวัน รับประทานอาหารมื้อกลางวัน
        บ่อน้ำจันเบารี(Chand Baori) ซึ่งเชื่อกันว่าถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่10 หรือพันกว่าปีมาแล้ว ตอน
นั้นแคว้นราชาสถานเป็นแคว้นที่ร ่ารวยมาก เนื่องจากเป็นเส้นทางสายส าคัญในการเดินทางไปยังตะวันออกกลาง ซึ่งพอเดิน
ทางผ่านกันบ่อยๆ ก็ทำให้เกิดการค้าขายขึ้น พอรวยแล้วก็เริ่มมีการลงทุนในการสร้างปราสาทราชวังและป้อมปราการ แต่ด้วย
ความที่ภูมิประเทศของที่นี่เป็นทะเลทราย ที่มีความแห้งแล้งมาก น ้าฝนที่ตกเพียงปีละไม่กี่ครั้งก็จะซึมหายผ่านทรายไปอย่าง
รวดเร็วแบบที่คนไทยซึ่งเติบโตมากับสายน ้าอย่างเราๆ จินตนาการไม่ถูก มหาราชาของแคว้นราชาสถานเลยต้องพยายามหา วิธีสร้างบ่อน ้าเพื่อกักเก็บน ้าไว้ใช้ให้ได้นานที่สุด เพราะการเก็บน ้าไว้ใช้ก็ถือเป็นทั้งความมั่นคงของชาติการผ่อนคลาย และสิ่งสำคัญส าหรับการประกอบพิธีทางศาสนาในหนึ่งเดียว ยิ่งไปกว่านั้น มหาราชายังต้องการให้คนลงไปตักน ้าจากบ่อมาใช้ได้
อย่างสะดวกแม้ยามที่ระดับน ้าลดต ่าติดก้นบ่อด้วย บ่อน ้าแชนด์เบารีที่ถือก าเนิดขึ้นเลยมีดีไซน์สุดล ้าทุกส่วนทุกด้านของบ่อ
เป็นบันไดเชื่อมถึงกันทั้งหมด เพื่อให้คนเดินลงไปตักน ้าได้พร้อมกันหลายคน และตักได้จนถึงหยดสุดท้ายแม้ว่าบ่อจะลึกถึง
ประมาณตึก 10 ชั้น หรือ 33 เมตร ตัวบันไดที่สร้างขึ้นมานั้นแบ่งเป็น 13 ชั้น มีขั้นบันไดรวมแล้วกว่า 3,500 ขั้น นับเป็นบ่อน ้าที่
ลึกและใหญ่ที่สุดในอินเดียที่มีความยิ่งใหญ่ทั้งขนาดและการออกแบบก่อสร้าง หลังจากนั้นน าท่านเดินทางกลับไปยังเมืองชัย
ปุระ
       เย็น ทานอาหารมื้อเย็น ก่อนเดินทางเข้าสนามบิน
วันที่สี่ (23 มีค.63) ชัยปุระ-ดอนเมือง
       00.50 เดินทางจากสนามบินชัยปุระ มุ่งหน้าสู่สนามบินดอนเมือง ด้วยเที่ยวบิน FD131
       06.20 ถึงสนามบินดอนเมือง.รับสัมภาระ แยกย้ายกันกลับบ้าน แล้วพบกันใหม่ครับทางเราบริการจองตั๋วเครื่องบินให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม(มีส่วนลดในการจองของสมาชิกแอเอเชียร์) และลูกค้าจ่ายตามราคาจริง ตามราคาในวันที่จองตั๋ว

การจองทริป
โอนเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อม ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนไม่เกิน 30 วันก่อนวันเดินทาง

หมายเลขบัญชีธนาคารไทยพานิชณ์ (SCB) 3652027286 ออมทรัพย์ สาขาเซนทรัลรัตนาธิเบศร์ ชื่อบัญชี นาย นิพนธ์ บุญแช่ม

หมายเลขบัญชีธนาคารทหารไทย (TMB) 2392210445ออมทรัพย์ สาขาโลตัสศรีนครินทร์ ชื่อบัญชี นาย นิพนธ์ บุญแช่ม

หมายเลขบัญชีธนาคารกสิกรไทย 5852014514 ออมทรัพย์ สาขาโลตัสศรีนครินทร์ ชื่อบัญชี นาย นิพนธ์ บุญแช่ม

ค่าใช้จ่าย: 
10,000.00

ราคานี้รวม
1.ค่าที่พักรีสอร์ท โรงแรม 2 คืน (ชัยปุระ - อัครา )พักห้องละ 2 ท่าน พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 บาท
2.ค่ารถรับส่ง ตลอดการเดินทาง และสนามบิน-โรงแรม
3.ค่ารถนำเที่ยวในสถานที่ต่างๆ
4.ค่าไกด์ท้องถิ่นและไกด์ไทย
5.ค่าอาหาร 6 มื้อตามระบุในโปรแกรม
6.ค่าเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม
7.ค่าประกันอุบัติเหตุ รักษาพยาบาล 500,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท

ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในโปรแกรม
-ค่าตั๋วเคื่องบินระหว่างประเทศ
-ค่าวีซ่า
-ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
-ค่าเข้าสถานที่นอกเหนือโปรแกรม
-ทิปไกด์รวม(40USD)

สิ่งที่ต้องเตรียม: 

1.เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัว เสื้อกันแดด เสื้อกันหนาว รองเท้าผ้าใบ ถุงมือ แว่นตา
2.พาสปอตร์ ที่มีอายุเกิน 6 เดือน ก่อนเดินทาง พร้อมวีซ่า
3.กล้อง
4.ครีมดีนแดด
5.ร่มกันแดด
6.หมวก
7.รองเท้าผ้าใบ
8.ยาประจำตัว