ปากีสถาน Pakistan Karakoram Highway (ช่วงดอกไม้บาน ) 9-19 เม ย. | BASSCAMP adventure

ปากีสถาน Pakistan Karakoram Highway (ช่วงดอกไม้บาน ) 9-19 เม ย.(11 วัน )

01 : BKK – ISB (O/N Rawalpindi)
02: ISB – GIL by air Gahkuch – Gupis – Phander Valley – Khalti Lake (O/N Gupis)
03: Gupis – Hunza – Duiker (O/N Hunza)
04: Duiker – Attabad Lake – Nagar Valley (O/N Karimabad)
05: Baltit fort –Suspension bridge -- Karimabad (O/N Karimabad)
06: Khunjerab National park and border – Borit Lake (O/N Passu)
07: Passu glacier - Nalter valley – Gilgit (O/N Gilgit)
08: Gilgit – Fairy Meadows (O/N Fairy Meadows)
09: Fairy Meadows – Chilas
10: Chilas – Menshera
11 Menshera – Islamabad

***บินภายใน 1 เที่ยวบิน (ฟรี)


ตารางการเดินทาง

วันแรก
วันที่หนึ่ง( 9 เม ย.63)BKK - ISB
       17.00 พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 สายการบินไทย (TG) เพื่อทำการเช็คอิน (สัมภาระไม่เกิน 20 กิโล เพียง 1 ใบ ขนาดไม่เกิน 26 นิ้ว 158 ซม.)
       19.00 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย
       22.10 ถึงท่าอากาศยานเบเนซีบุตโต (เวลาช้ากว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก (Rawalpindi) หรือเทียบเท่า
( 10 เม ย.63) Islamabad – GIL (by air) – Gahkuch – Gupis – Phander Valley – Khalti Lake
       04.00 ออกเดินทางไปท่าอากาศยานเบเนซีบุตโต
       04.30 ทำการเช็คอิน เพื่อนำท่านเดินทางไปเมือง Gilgit
       06.30 ออกเดินทางจาก Islamabad โดยสายการบินปากีสถานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ PK 605
       07.30 เดินทางถึง Gilgit พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ออกเดินทางสู่ Gahkuch – Gupis

Gahkuch เป็นเมืองหลวงของหุบเขา Ghizer อยู่ระหว่างเทือกเขา Hindu kush เส้นทางจะขนานไปกับแม่น้ำ Ghizer ที่คดเคี้ยวไปมา แต่ละโค้งของแม่น้ำสวยงามไปด้วยวิวของยอดเขาสีเทาอมฟ้า มีสีขาวของหิมะอยู่บนยอดเขาขนาบไปด้วยแม่น้ำสีเขียวอมฟ้า จนได้รับการขนานนามว่าเป็นทะเลสาบสีเขียวเทอร์คอยส์ (The land of Lakes) ในหุบเขาแห่งนี้อุดมไปด้วยพืชเมืองหนาว เช่น แอ๊ปเปิ้ล เชอร์รี่ แอ๊พพริคอท วอลนัท
       กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม Phander valley เพื่อชม Phander Lake และเดินทางสู่ Khalti Lake ในช่วงเช้า ๆ น้ำจะใสเหมือนกระจก ทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากหินถล่มลงมาจนกลายเป็นเขื่อนธรรมชาติปิดกั้นแม่น้ำจนกลายเป็นทะเลสาบ และได้รับการขนานนามว่าเป็นแหล่งผลิตปลาเทราส์
       เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก (Gupis)
วันที่สาม ( 11 เม ย.63 ) Gupis-Hunza
       เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม แล้วออกเดินทางสู่เมือง Hunza

Hunza มีพื้นที่ประมาณ 7,900 กม. และ 2,438 เมตร จากระดับน้ำทะเล ในอดีต Hunza เป็นรัฐอิสระที่มีอำนาจปกครองตนเองเป็นเวลามากกว่า 900 ปี ผู้คนส่วนใหญ่นับถือนิกายชีอะ ภาษาท้องถิ่นคือภาษาอูรดู เป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารเฉพาะในเขตพื้นที่นี้ ระหว่างทางผ่านหุบเขาผลไม้อันอุดมสมบูรณ์ เป็นเมืองโบราณที่อยู่ในหุบเขาซึ่งห่างไกลจากมลพิษ อายุโดยเฉลี่ยยาวนานมากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกถึง 85 ปี โดยมีอายุสูงถึง 120 ปี ระหว่างทางแวะชมจุดชมวิวราคาโพชิ (Rakaposhi View Point) ที่มีความสูง 7,790 เมตร
       กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แล้วออกเดินนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก (Duiker hotel) ระหว่างการเดินทาง ท่านจะพบกับวิถีชีวิตของชนพื้นเมือง โดยแล่นบนถนนคาราโครัมไฮเวย์ (KKH) หรือทางสายไหม (Silk Road) ที่มีความงดวามในอันดับต้น ๆ ของโลก และเป็นเส้นทางการขนส่งที่เชื่อมต่อสู่ประเทศต่าง ๆ
       เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แล้วนำท่านออกล่าตามหาช้างเผือก
วันที่สี่ (12 เม ย 63) Duiker – Attabad Lake – Nagar Valley
       เช้าตรู่ เช้าตรู่รับอากาศอันสดแสนบริสุทธิ์ พร้อมชมพระอาทิตย์ที่ค่อย ๆ แย้มแสงแรก กระทบเหลี่ยมมุมแห่งยอดเขาหิมะจนกลายเป็นสีทอง สามารถมองเห็นยอดเขา Lady finger ที่มีลักษณะคล้ายนิ้วมือของผู้หญิง
       เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม พร้อมออกเดินทางสู่ Attabad Lake เป็นทะเลสาบที่มีสีฟ้าสดใสราวกับเอควอยซ์ เกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินถล่มในปี 2010 ปิดเส้นทางไหลของแม่น้ำฮุนซ่า ในอดีตใช้ทะเลสาบแห่งนี้เป็นเส้นทางการคมนาคม เราจะล่องเรือชมความงามของทะเลสาบกันครับ
       กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แล้วนำท่านชม Nagar Valley ทางตอนใต้ และเป็นอีก 1 สถานที่ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่มีความงดงาม
       เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แล้วนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก (Hunza holiday)
วันที่ห้า ( 13 เม ย 63) Baltit fort - Karimabad- border – Suspension bridge
       เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม แล้วออกเดินทางสู่ Baltit fort ที่มีอายุมากกว่า 700 ปี โดยผ่านการบูรณะมาหลายครั้งเป็นสถานที่ที่อยู่บนทำเลที่สวยงาม สามารถมองเห็นวิวของหุบเขา Hunza รอบด้าน ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งดำเนินการโดย Baltit Heritage Trusts และอยู่ระหว่างการพิจารณาให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ชมย่านการค้า วิถีชีวิตของคนพื้นเมือง
       กลางวัน รับประทานอาหารมื้อเที่ยง ออกเดินทางไปเที่ยว border – Suspension bridge เป็นสะพานที่ใช้ข้ามแม่น้ำของคนท้องถิ่น ชม Borit Lake เป็นทะเลสาบน้ำจืดสีเขียวใสที่ซ่อนตัวอยู่กลางหุบเขา
       เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แล้วนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก (Karimabad)
วันที่หก(14 เม ย 63.) Khunjerab National park and Borit Lake
       เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม แล้วออกเดินทางสู่ Khunjerab National park and border

Khunjerab National park เป็นช่องทางการค้าที่สูงที่สุดในโลก จากระดับน้ำทะเลสูงกว่า 4,730 เมตร บนเทือกเขาคาราโครัม เป็นเส้นทางสายไหมโบราณที่เชื่อมเอเชียกลางสู่ยุโรป ตลอดการเดินทางจะพบกับเทือกเขาหิมะ สามารถพบเห็นสัตว์ต่าง ๆ เช่น Ibex, Yak ที่อาศัยอยู่ตามไหล่เขาแห่งนี้
       กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พาท่านเดินเก็บผลแอบเปิ้ลจากสวนที่มีวิวสวยที่สุดใน Pussu
       เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แล้วนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก (Passu)
วันที่เจ็ด (15 เม ย 63) Passu glacier - Nalter valley - Gilgit
       เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม แล้วออกเดินทางไปที่ – Passu glacier ธารน้ำแข็งที่มีวิวสวยมากๆ เดินไม่ไกลมาก ชมวิวไปเรื่อยๆ
       กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แล้วออกเดินทาง Nalter valley เพื่อสัมผัสความงามตามธรรมชาติและสถานที่แห่งนี้ได้รับการขนานนามว่า สวิสเซอร์แลนด์น้อย ช่วงที่มีหิมะสามารถเล่นสกีได้ที่นี่เช่นกันก็บภาพบรรยากาศอันงดงามของสถานที่แห่งนี้แล้วเดินทางเข้าที่พัก ชมตลาดเก่าแก่ที่ Gilgit เลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึก
       เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แล้วนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก (Gilgit)

วันนี้จัดกระเป๋าใบเล็ก 1 ใบ เพื่อใส่สัมภาระต่าง ๆ สำหรับไปพักที่ Fairy Meadows
วันที่แปด (16 เม ย 63.) Gilgit – Fairy Meadows
       เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม แล้วออกเดินทางไปที่ Fairy Meadows เพื่อสัมผัสความงามตามธรรมชาติและสถานที่แห่งนี้ได้รับการขนานนามว่า ทุ่งนางฟ้า ใช้เวลาในการเดินเท้า 2 ชั่วโมง หากไม่ต้องการเดินมีม้าไว้คอยบริการ ประมาณ 1,500 – 2,000 รูปีปากี (หากไม่ต้องการเดิน) ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 3,300 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีธารน้ำแข็ง RaiKot ที่สวยงาม ณ ที่แห่งนี้ ท่านสามารถมองเห็นยอดเยา Nanga Pabat ที่สูงเป็นอันดับ 9 ของโลก (8,129 เมตร) และประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1995 (Nanga Parbat แปลว่า ยอดเขาเปลือยหรือยอดเขากินเลือก Killing mountain เพราะเป็นยอดเขาที่อันตรายที่สุดในบรรดายอดเขาที่สูงกว่า 8,000 เมตรขึ้นไปทั้ง 14 ยอดเขาที่นักปีนเขาเคยพิชิตมา)
       กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ แล้วออกเดินทางสู่ Fairy Meadows
       เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แล้วนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก (Fairy Meadow)
วันที่เก้า ( 17 เม ย 63.) Fairy Meadows – Chilas
       เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม พร้อมสัมผัสบรรยากาศยามเช้าอันแสนบริสุทธิ์ ความงามที่ธรรมชาติสรรสร้าง เก็บภาพความประทับใจแล้วเดินทางสู่ Chilas
       กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ Chilas แล้วออกเดินทางไปชมธรรมชาติของเมือง
       เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แล้วนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก (ฺChilas)
วันที่สิบ ( 18 เม ย 63.) Chilas - Besham – Menshera
       เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม แล้วออกเดินทางสู่ Besham ระหว่างการเดินทางท่านจะพบกับศิลปะ ลวดลายบนรถบรรทุกสินค้า รถโดยสารขนาดเล็ก รถโดยสารขนาดใหญ่ ที่มีสีสรรงดงาม แวะชมความงามของวิวธรรมชาติ
       กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ Menshera ออกเดินทางชมความงามของเมือง
       เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แล้วนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Menshera
วันที่สิบเอ็ด (19 เม ย 63.) Menshera -Islamabad
       เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม แล้วออกเดินทางสู่ Islamabad ระหว่างการเดินทางเราจะแวะชมธรรมชาติและถ่ายรูปในจุดที่สามารถจอดรถได้
       กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทาง ออกเดินต่อ แวะซื้อของฝากจากปากีสถาน
       เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แล้วนำท่านไปที่สนามบิน เที่ยวบินเวลา 23.35 น. ด้วยสายการบินไทย ถึง สนามบินสุวรรณภูมิเวลา 06.20 น. Arrived BKK

แยกย้ายกันกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


***หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถาพอากาศ เรื่องอาหารการกินต้องตามสภาพที่บ้านเขามี ทางเราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้า เวลาทานข้าวอาจจะไม่ตรงเวลาบ้างขึ้นอยู่กับสภาพการเดินทาง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางทริปนี้ 38,000 ไม่รวมตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศทั้ง 2 เที่ยวบินและวีซ่า

การคอนเฟริมการเดินทาง โอนเงินมัดจำ 20,000 บาท ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน หมายเลขบัญชีธนาคารไทยพานิชณ์ (SCB) 3652027286 ออมทรัพย์ สาขาเซนทรัลรัตนาธิเบศร์ ชื่อบัญชี นาย นิพนธ์ บุญแช่ม

หมายเลขบัญชีธนาคารทหารไทย (TMB) 2392210445ออมทรัพย์ สาขาโลตัสศรีนครินทร์ ชื่อบัญชี นาย นิพนธ์ บุญแช่ม

หมายเลขบัญชีธนาคารกสิกรไทย 5852014514 ออมทรัพย์ สาขาโลตัสศรีนครินทร์ ชื่อบัญชี นาย นิพนธ์ บุญแช่ม

*******เงินมัดจำทริปไม่สามารถขอคืนได้ทุกกรณี ยกเว้นทางผู้จัดขอยกเลิกทริปเดินทางคืนเต็มจำนวน

ค่าใช้จ่าย: 
35,000.00

ราคานี้รวม
1.ค่าที่พักรีสอร์ท โรงแรม 10 คืน
2.ค่ารถรับส่ง ตลอดการเดินทาง และสนามบิน-รีสอร์ท
3.ค่ารถนำเที่ยวสถานที่ต่างๆ
4.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สถานที่ต่างๆ
5.ค่าอาหารทุกมื้อในโปรแกรม Full board พร้อมเครื่องดื่มระหว่างมื้อ
6.ค่าเข้าอุทยานสถานที่ต่างๆที่กำหนด
7.ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท
8.ค่าตั๋วบินภายใน 1 เที่ยวบิน
ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในโปรแกรม
-ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศและในประเทศ
-ค่าวีซ่าออนไล
-ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม
-ค่าเข้าสถานที่ต่างๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
-ค่าม้า
-ทริปไกด์รวม 50 UDS

สิ่งที่ต้องเตรียม: 

1.เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัว เสื้อกันหนาว รองจอร์น กางเกงกันลม กันหนาวได้ รองเท้าผ้าใบ ถุงมือ หมวกกันหนาวได้
2.พาสปอตร์ ที่มีอายุเกิน 6 เดือน ก่อนเดินทาง
3.กล้อง อุปกรณ์กล้อง
4.ไฟคาดหัว
5.ยาทาแก้ปวดเมื่อย ยาคลายกล้ามเนื้อ ยาแก้ปวด แก้เมารถ
6.ขนมที่ให้พลังงานสูง
***สภาพอากาศหนาว***