20-30 ต.ค.60 (11 วัน) ปากีสถาน Pakistan Karakoram Highway (โซนภาคเหนือ) | BASSCAMP adventure

ปากีสถาน Pakistan Karakoram Highway (โซนภาคเหนือ) 21-31 ตค.59 (11 วัน)

01 : BKK – ISB (O/N Rawalpindi)
02: ISB – GIL by air Gahkuch – Gupis – Phander Valley – Khalti Lake (O/N Gupis)
03: Gupis – Hunza – Duiker (O/N Duiker)
04: Duiker – Attabad Lake – Hopper glacier (O/N Karimabad)
05: Nagar Valley – Baltit fort – Karimabad (O/N Karimabad)
06: Khunjerab National park and border – Suspension bridge – Borit Lake – Passu glacier (O/N Passu)
07: Passu - Nalter valley – Gilgit (O/N Gilgit)
08: Gilgit – Fairy Meadows (O/N Fairy Meadows)
09: Fairy Meadows – Chilas – Besham (O/N Besham)
10: Besham – Menshera - Islamabad
11: Arrived BKK

***บินภายใน 1 เที่ยวบิน (ฟรี)


ตารางการเดินทาง

วันแรก
(5 เม.ย.) : BKK - ISB
       17.00 พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 สายการบินไทย (TG) เพื่อทำการเช็คอิน
       19.00 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย
       22.10 ถึงท่าอากาศยานเบเนซีบุตโต (เวลาช้ากว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก (Rawalpindi)
วันที่สอง : Islamabad – GIL (by air) – Gahkuch – Gupis – Phander Valley – Khalti Lake
       04.00 ออกเดินทางไปท่าอากาศยานเบเนซีบุตโต
       04.30 ออกเดินทางไปท่าอากาศยานเบเนซีบุตโต
       06.30 ออกเดินทางจาก Islamabad โดยสายการบินปากีสถานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ PK 605
       07.30 เดินทางถึง Gilgit พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ออกเดินทางสู่ Gahkuch – Gupis


Gahkuch เป็นเมืองหลวงของหุบเขา Ghizer อยู่ระหว่างเทือกเขา Hindu kush เส้นทางจะขนานไปกับแม่น้ำ Ghizer ที่คดเคี้ยวไปมา แต่ละโค้งของแม่น้ำสวยงามไปด้วยวิวของยอดเขาสีเทาอมฟ้า มีสีขาวของหิมะอยู่บนยอดเขาขนาบไปด้วยแม่น้ำสีเขียวอมฟ้า จนได้รับการขนานนามว่าเป็นทะเลสาบสีเขียวเทอร์คอยส์ (The land of Lakes) ในหุบเขาแห่งนี้อุดมไปด้วยพืชเมืองหนาว เช่น แอ๊ปเปิ้ล เชอร์รี่ แอ๊พพริคอท วอลนัท
       กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม Phander valley เพื่อชม Phander Lake และเดินทางสู่ Khalti Lake ในช่วงเช้า ๆ น้ำจะใสเหมือนกระจก ทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากหินถล่มลงมาจนกลายเป็นเขื่อนธรรมชาติปิดกั้นแม่น้ำจนกลายเป็นทะเลสาบ และได้รับการขนานนามว่าเป็นแหล่งผลิตปลาเทราส์
       เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก (Gupis)
วันที่สาม : Gupis – Hunza – Duiker
       เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม แล้วออกเดินทางสู่เมือง Hunza


Hunza มีพื้นที่ประมาณ 7,900 กม. และ 2,438 เมตร จากระดับน้ำทะเล ในอดีต Hunza เป็นรัฐอิสระที่มีอำนาจปกครองตนเองเป็นเวลามากกว่า 900 ปี ผู้คนส่วนใหญ่นับถือนิกายชีอะ ภาษาท้องถิ่นคือภาษาอูรดู เป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารเฉพาะในเขตพื้นที่นี้ ระหว่างทางผ่านหุบเขาผลไม้อันอุดมสมบูรณ์ เป็นเมืองโบราณที่อยู่ในหุบเขาซึ่งห่างไกลจากมลพิษ อายุโดยเฉลี่ยยาวนานมากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกถึง 85 ปี โดยมีอายุสูงถึง 120 ปี ระหว่างทางแวะชมจุดชมวิวราคาโพชิ (Rakaposhi View Point) ที่มีความสูง 7,790 เมตร
       กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แล้วออกเดินนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก (Duiker hotel) ระหว่างการเดินทาง ท่านจะพบกับวิถีชีวิตของชนพื้นเมือง โดยแล่นบนถนนคาราโครัมไฮเวย์ (KKH) หรือทางสายไหม (Silk Road) ที่มีความงดวามในอันดับต้น ๆ ของโลก และเป็นเส้นทางการขนส่งที่เชื่อมต่อสู่ประเทศต่าง ๆ
       เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แล้วนำท่านออกล่าตามหาช้างเผือก
วันที่สี่ : Duiker – Attabad Lake – Hopper glacier
       เช้าตรู่ เช้าตรู่รับอากาศอันสดแสนบริสุทธิ์ พร้อมชมพระอาทิตย์ที่ค่อย ๆ แย้มแสงแรก กระทบเหลี่ยมมุมแห่งยอดเขาหิมะจนกลายเป็นสีทอง สามารถมองเห็นยอดเขา Lady finger ที่มีลักษณะคล้ายนิ้วมือของผู้หญิง
       เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม พร้อมออกเดินทางสู่ Attabad Lake เป็นทะเลสาบที่มีสีฟ้าสดใสราวกับเอควอยซ์ เกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินถล่มในปี 2010 ปิดเส้นทางไหลของแม่น้ำฮุนซ่า ในอดีตใช้ทะเลสาบแห่งนี้เป็นเส้นทางการคมนาคม เราจะล่องเรือชมความงามของทะเลสาบกันครับ
       กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แล้วนำท่านชม Hopper glacier ธารน้ำแข็งแห่งนี้มีระยะเวลา ที่สั่งสมมายาวนานจนเกือบเปลี่ยนจากน้ำแข็งเป็นหิน ซึ่งเห็นได้จากสีของธารน้ำแข็ง เกือบจะเป็นสีเทา
       เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แล้วนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก (Karimabad)
วันที่ห้า : Nagar Valley – Baltit fort - Karimabad
       เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม แล้วออกเดินทางสู่ Nagar Valley อยู่ในพื้นที่ Hunza ทางตอนใต้ และเป็นอีก 1 สถานที่ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่มีความงดงาม
       กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แล้วออกเดินทางสู่ Baltit fort ที่มีอายุมากกว่า 700 ปี โดยผ่านการบูรณะมาหลายครั้งเป็นสถานที่ที่อยู่บนทำเลที่สวยงาม สามารถมองเห็นวิวของหุบเขา Hunza รอบด้าน ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งดำเนินการโดย Baltit Heritage Trusts และอยู่ระหว่างการพิจารณาให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ชมย่านการค้า วิถีชีวิตของคนพื้นเมือง
       เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แล้วนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก (Karimabad)
วันที่หก : Khunjerab National park and border – Suspension bridge – Borit Lake – Passu glacier
       เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม แล้วออกเดินทางสู่ Khunjerab National park and border


Khunjerab National park เป็นช่องทางการค้าที่สูงที่สุดในโลก จากระดับน้ำทะเลสูงกว่า 4,730 เมตร บนเทือกเขาคาราโครัม เป็นเส้นทางสายไหมโบราณที่เชื่อมเอเชียกลางสู่ยุโรป ตลอดการเดินทางจะพบกับเทือกเขาหิมะ สามารถพบเห็นสัตว์ต่าง ๆ เช่น Ibex, Yak ที่อาศัยอยู่ตามไหล่เขาแห่งนี้
       กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แล้วนำท่านชมสะพานแขวน เป็นสะพานที่ใช้ข้ามแม่น้ำของคนท้องถิ่น ชม Borit Lake เป็นทะเลสาบน้ำจืดสีเขียวใสที่ซ่อนตัวอยู่กลางหุบเขา แล้วเดินทางไปชม Passu glacier หรือเรียกว่า ธารน้ำแข็งสีขาว (วันนี้ออกกำลังกายนิดหน่อยเพื่อไปสัมผัสธารน้ำแข็งประมาณ 30 นาที)
       เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แล้วนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก (Passu)
วันที่เจ็ด : Passu – Nalter valley - Gilgit
       เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม แล้วออกเดินทางไปที่ Nalter valley เพื่อสัมผัสความงามตามธรรมชาติและสถานที่แห่งนี้ได้รับการขนานนามว่า สวิสเซอร์แลนด์น้อย ช่วงที่มีหิมะสามารถเล่นสกีได้ที่นี่เช่นกัน
       กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แล้วออกเดินทางเก็บภาพบรรยากาศอันงดวามของสถานที่แห่งนี้แล้วเดินทางเข้าที่พัก ชมตลาดเก่าแก่ที่ Gilgit เลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึก
       เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แล้วนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก (Gilgit)


วันนี้จัดกระเป๋าใบเล็ก 1 ใบ เพื่อใส่สัมภาระต่าง ๆ สำหรับไปพักที่ Fairy Meadows
วันที่แปด : Gilgit – Fairy Meadows
       เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม แล้วออกเดินทางไปที่ Fairy Meadows เพื่อสัมผัสความงามตามธรรมชาติและสถานที่แห่งนี้ได้รับการขนานนามว่า ทุ่งนางฟ้า ใช้เวลาในการเดินเท้า 2 ชั่วโมง หากไม่ต้องการเดินมีม้าไว้คอยบริการ ประมาณ 1,500 – 2,000 รูปีปากี (หากไม่ต้องการเดิน) ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 3,300 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีธารน้ำแข็ง RaiKot ที่สวยงาม ณ ที่แห่งนี้ ท่านสามารถมองเห็นยอดเยา Nanga Pabat ที่สูงเป็นอันดับ 9 ของโลก (8,129 เมตร) และประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1995 (Nanga Parbat แปลว่า ยอดเขาเปลือยหรือยอดเขากินเลือก Killing mountain เพราะเป็นยอดเขาที่อันตรายที่สุดในบรรดายอดเขาที่สูงกว่า 8,000 เมตรขึ้นไปทั้ง 14 ยอดเขาที่นักปีนเขาเคยพิชิตมา)
       กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ แล้วออกเดินทางสู่ Fairy Meadows
       เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แล้วนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก (Fairy Meadow)
วันที่เก้า Fairy Meadows – Chilas - Besham
       เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม พร้อมสัมผัสบรรยากาศยามเช้าอันแสนบริสุทธิ์ ความงามที่ธรรมชาติสรรสร้าง เก็บภาพความประทับใจแล้วเดินทางสู่ Chilas
       กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ Chilas แล้วออกเดินทางสู่ Besham ระหว่างการเดินทางท่านจะพบกับศิลปะ ลวดลายบนรถบรรทุกสินค้า รถโดยสารขนาดเล็ก รถโดยสารขนาดใหญ่ ที่มีสีสรรงดงาม
       เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แล้วนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก (Besham)
วันที่สิบ Besham – Menshera - Islamabad
       เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม แล้วออกเดินทางสู่ Ismenshera แวะชมความงามของวิวธรรมชาติ
       กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ Menshera แล้วออกเดินสู่ Islamabad
       เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมื่อถึงเวลาอันสมควร นำท่านสู่สนามบินเบเนซีบุตโต
วันที่สิบเอ็ด Arrived BKK
       06.25 เดินทางถึงมาตุภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจการคอนเฟริมการเดินทาง โอนเงินมัดจำ20,000 บาท ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนไม่เกิน 15 วันก่อนวันเดินทาง

หมายเลขบัญชีธนาคารไทยพานิชณ์ (SCB) 3652027286 ออมทรัพย์ สาขาเซนทรัลรัตนาธิเบศร์ ชื่อบัญชี นาย นิพนธ์ บุญแช่ม

ค่าใช้จ่าย: 
39,999.00

ราคานี้รวม
1.ค่าที่พักรีสอร์ท 10 คืน
2.ค่ารถรับส่ง ตลอดการเดินทาง และสนามบิน-รีสอร์ท
3.ค่ารถนำเที่ยวสถานที่ต่างๆ
4.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สถานที่ต่างๆ
5.ค่าอาหารทุกมื้อในโปรแกรม Full board
6.ค่าเข้าอุทยานสถานที่ต่างๆ
7.ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
8.ค่าตั๋วบินภายใน 1 เที่ยวบิน

สิ่งที่ต้องเตรียม: 

1.เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัว เสื้อกันหนาว รองจอร์น กางเกงกันลม กันหนาวได้ รองเท้าผ้าใบ ถุงมือ หมวกกันหนาวได้
2.พาสปอตร์ ที่มีอายุเกิน 6 เดือน ก่อนเดินทาง
3.กล้อง อุปกรณ์กล้อง
4.ไฟคาดหัว
5.ยาทาแก้ปวดเมื่อย ยาคลายกล้ามเนื้อ ยาแก้ปวด แก้เมารถ
6.ขนมที่ให้พลังงานสูง